Ενότητα Εργασίας 1

EE1: Τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική συστήματος

Στην ΕΕ1 προβλέπονται οι εξής βασικές εργασίες:

  1. Η καταγραφή όλων των απαιτήσεων από την πλευρά των συνοδών/ειδικών.
  2. Η επιλογή των μοντέλων/δραστηριοτήτων.
  3. Ο σχεδιασμός της συνολικής αρχιτεκτονικής του έργου, δηλαδή το κεντρικό σύστημα μαζί με τα επιμέρους υποσυστήματα του, ο καθορισμός των προδιαγραφών των υποσυστημάτων αυτών, αλλά κυρίως οεντοπισμός των εξαρτήσεων τους και η συμβατότητα στη μεταξύ τους επικοινωνία.
  4. Μελέτη, επιλογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου, αλλά και των επιμέρους τμημάτων του (tablet, έξυπνα κινητά, κάμερες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα επικοινωνίας, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, κ.λ.π.).

Ενότητα Εργασίας 2

ΕΕ2: Συλλογή πρωτογενών δεδομένων πεδίου

Η ψηφιακή συλλογή του πληροφοριακού υλικού θα γίνεται τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα, ανάλογα με το είδος των δεδομένων. Έμπειροι συνοδοί υπαίθριων δραστηριοτήτων με την συνέργεια των προγραμματιστών/επιστημόνων μηχανικής μάθησης θα συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα στο πεδίο και μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα εφαρμόσουν κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας αυτών. Σημειώνεται, ότι η συλλογή στο πεδίο προηγείται της όποιας προεπεξεργασίας, αλλά και ανασκόπησης, καθώς η ομάδα έργου θα σχεδιάσει τις διαδρομές μέσα από βιωματικές διεργασίες, προκειμένου αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ειδικότερα, θα συλλεγεί κατάλληλο ψηφιακό υλικό που αποτελείται από πολυμέσα (βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις) και γεωχωρική πληροφορία (συντεταγμένες, υψόμετρο κτλ).

Ενότητα Εργασίας 3

ΕΕ3: Ευφυής ανάλυση δεδομένων

Στην ΕΕ3 ενσωματώνονται στο σύστημα ευφυείς τεχνικές επεξεργασίας & ανάλυσης των δεδομένων που επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση τόσο της παρακολούθησης όσο και της ανάλυσης του συνόλου των στοιχείων (πολυμεσικών ή μη), με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων χωρίς τη μείωση της συνολικής αξιοπιστία του συστήματος. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η ανάπτυξη

αλγορίθμων οργάνωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που συλλέγονται κατά την ΕΕ2 με μεθόδους μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης ή νευρωνικών δικτύων. Το σύνολο των προαναφερθέντων μεθόδων και τεχνικών καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί η παραγόμενη βάση γνώσης των δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.

Ενότητα Εργασίας 4

ΕΕ4: Ανάπτυξη εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Στην ΕΕ4 θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα-ομπρέλα και τα εργαλεία που θα συνδέσουν όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στις ΕΕ3 και ΕΕ4. Η πλατφόρμα θα παρέχει δυνατότητες εικονικής παρουσίας (Virtual Presence) του χρήστη μέσω ειδικευμένων εργασιών, ήτοι:

  • καταγραφή σκηνών ή/ και επαυξημένη απεικόνιση σκηνών: σύλληψη της εικόνας της πραγματικότητας ως επαυξημένη προβολή, γεγονός που αποτελεί εναρκτήριο της διαδικασίας επαυξημένης πραγματικότητας,
  • αναγνώριση σκηνής: αξιοποίηση εξειδικευμένων οπτικών ετικετών που καθορίζουν τον προσανατολισμό, τα αντικείμενα/ δείκτες και τις θεματικές της εικόνας,
  • επεξεργασία και επαύξηση σκηνής: υπέρθεση οντοτήτων του φυσικό κόσμο, που προέρχονται από τη βάση γνώσης που έχουν κατασκευαστεί στις ΕΕ2 και ΕΕ3 και
  • κλιμάκωση δικτύου (επεκτασιμότητα): διαμόρφωση των απαιτήσεων του συστήματος βάσει της συνδεσιμότητας των φορητών συσκευών με το αποθετήριο.

Ενότητα Εργασίας 5

ΕΕ5: Αξιολόγηση και εμπορική εκμετάλλευση

Η ΕΕ5 σχετίζεται αφενός με την αξιολόγηση όλων των επιμέρους μονάδων του έργου ΔΗΜΟΛΕΩΝ και αφετέρου με την κατάρτιση του κατάλληλου σχεδίου για την επιτυχή και βιώσιμη οικονομική αξιοποίηση των πακέτων. Κατ’ αρχάς, θα διεξαχθεί έρευνα αγοράς η οποία θα ανατεθεί σε εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο την ανάλυση του προφίλ και των αναγκών των πιθανών πελατών-στόχων. Τέλος, θα προετοιμαστεί με τη βοήθεια συμβούλων το λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και την προβολή του σε διεθνείς εκθέσεις ή/και εκδηλώσεις.