• Ανάλυση συστημάτων και αποτύπωση περιηγήσεων. Σε αυτό το στάδιο προβλέπεται ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που θα αποτυπωθούν με σκοπό την κατασκευή εικονικών περιηγήσεων. Υπό το πρίσμα των συνθηκών που υλοποιούνται οι δραστηριότητες θα διαμορφωθεί το πλαίσιο σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και απαιτήσεων, το οποίο θα καθορίσει το είδος και το δυνητικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων υπαίθρου.
  • Διορθωτικές ενέργειες. Ο καθορισμός των απαιτήσεων περιλαμβάνει την αναγνώριση των αδυναμιών και των προτερημάτων της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μέσω της εξαγωγής άμεσων συμπερασμάτων και την πρόταση βελτιωτικών ενεργειών. Αξίζει να σημειωθεί πως η κάθε δραστηριότητα (ορεινή πεζοπορία, river trekking, rafting, ορεινή ποδηλασία και λιμναίο κανό) εμπεριέχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ή επικινδυνότητας, συνεπώς προβλέπεται η υλοποίηση ανάλυσης τύπου SWOT για την κατηγοριοποίησή τους.
  • Δημιουργία θεματικών συλλογών. Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήματος θα καταστήσουν αναγκαία την κατασκευή μίας βάσης γνώσης που θα αποτελείται από οντότητες με σημασιολογική συσχέτιση. Η βάση θα εμπεριέχει τα τεχνικά, θεματικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των εικονικών περιηγήσεων, τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς και θα αποτελέσουν τον πυρήνα της πρότυπης πλατφόρμας. Αξίζει να σημειωθεί πως το αποθετήριο θα είναι διαμορφωμένο ούτως ώστε να διαχειριστεί και να αναπαραστήσει δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Big Data) με δυναμικό τρόπο.
  • Μελέτη και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος. Οι προδιαγραφές των θεματικών συλλογών θα καθορίσουν τις μεθοδολογίες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πλατφόρμας. Η εφαρμογή του ευφυούς συστήματος θα υλοποιηθεί μέσω ενσωματωμένων βιβλιοθηκών που θα συσχετίσουν τις συλλογές με τα προτεινόμενα εργαλεία, εξετάζοντας τις ειδικές παραμέτρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας.
  • Πειραματική ανάπτυξη και υλοποίηση. Η πειραματική υλοποίησή στο πεδίο στοχεύει στην επαλήθευση της λειτουργικότητας και η αξιοπιστίας των παραγόμενων προϊόντων. Έμπειροι συνοδοί με την υποστήριξη των ειδικών προγραμματιστών θα επαναλάβουν σε πραγματικό χρόνο τις δραστηριότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για την αποδοτικότητα του προτεινόμενου συστήματος..
  • Πραγματική εφαρμογή. Η εμπορική αξιοποίηση του έργου ΔΗΜΟΛΕΩΝ έπεται της αξιοποίησης της προτεινόμενης πλατφόρμας από πραγματικούς πελάτες/χρήστες για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στην εμπορικότητα και την εφαρμοσιμότητά της.