Αποτελεί κοινό τόπο πως η μέχρι σήμερα τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει στηριχθεί σε υποδομές που, εν γένει, δεν συνάδουν με την οικονομική & οικολογική βιωσιμότητα των περιοχών που τις φιλοξενούν. Στον αντίποδα, ο εναλλακτικός τουρισμός προσφέρει υπηρεσίες αναψυχής υψηλής ποιότητας που διαφυλάσσουν τον τοπικό πλούτο των περιοχών, προστατεύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά τους. Συνάμα, το ευρύ κοινό αντιμετωπίζει πλέον την τεχνολογία με οικειότητα & απλές ψηφιακές δυνατότητες, όπως η χρήση υπέρ-συνδέσμων για ανάκτηση πληροφορίας, αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας. Ο αντίκτυπός της τεχνολογίας επηρεάζει τον τρόπο ζωής, τον τρόπο εκμάθησης και εργασίας των ανθρώπων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Συνεπώς, η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει την αναζήτηση πληροφοριών σε μια πιο διαδραστική και ταχύτερη διαδικασία, καθώς αυξάνει τις προσδοκίες για ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ΔΗΜΟΛΕΩΝ περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη ενός διαδραστικού συστήματος οπτικοποίησης, το οποίο στηρίζεται σε τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας – ΕΠ (Augmented Reality – AR) & την ενοποίησή τους με εφαρμογές εναλλακτικού τουρισμού. Η επαυξημένη πραγματικότητα σε φορητές συσκευές ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες και τους εντάσσει σε μια νέα αντιληπτή πραγματικότητα διαδραστικής και εμπλουτισμένης άποψης και αισθητικής για τα αντικείμενα/μέρη του φυσικού/πραγματικού κόσμου.

Ειδικότερα, το έργο προτείνει:

  • την ανάπτυξη πρότυπης πλατφόρμας ενίσχυσης προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού/τουρισμού υπαίθρου με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies),
  • την ανάπτυξη μοντέλων αυτόνομης περιήγησης (self-guided tours) & επαυξημένης πραγματικότητας (AR),
  • την ανάπτυξη & υλοποίηση εφαρμογών σε έξυπνα κινητά, tablet, smartwatches & web browsers, και
  • την παραγωγή ενός στοχευόμενου σχεδίου προβολής & ανάδειξης του φυσικού, πολιτιστικού & αγροτουριστικού πλούτου των συμμετεχόντων, πιλοτικών περιοχών.

Το προαναφερθέν πλαίσιο στηρίζεται στη θεσμοθετημένη πολιτική της Ε.Ε. για τον τουρισμό που στοχεύει στην περιβαλλοντική ασφάλεια, την κοινωνικό-οικονομική βιωσιμότητα, την αντιμετώπιση του φαινομένου της εποχικότητας, την εναρμόνιση με τις τρέχουσες καινοτομίες στις τεχνολογίες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, καθώς και την παραγωγή καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, προτείνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και βιωματικών δραστηριοτήτων υπό το μανδύα της ψηφιακής αειφορίας, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση μέσα από διακριτές δράσεις που εντάσσονται και στις τέσσερις τομεακές προτεραιότητες, ήτοι:

  • προώθηση της πρόσβασης στη φύση & τον πολιτισμό μέσω ψηφιακών μέσων,
  • δεξιότητες, κατάρτιση & μετάδοση γνώσεων,
  • πολιτιστικές και δημιουργικές διασταυρώσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης &
  • προσδιορισμός των καινοτόμων μέτρων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, αντικείμενο του έργου ΔΗΜΟΛΕΩΝ αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικής ανάλυσης και ανάδειξης του τουριστικού αποθέματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης δραστηριοτήτων υπαίθρου και η παραγωγή ενός πρωτότυπου και μοναδικού τουριστικού προϊόντος για τις περιοχές υλοποίησης της πράξης. Τέλος, μεταξύ των πλέον βασικών στόχων του έργου είναι η εμπορική εκμετάλλευση των τουριστικών προϊόντων αυτόνομης περιήγησης μέσα από το πρίσμα της πλατφόρμας-ομπρέλας και των ψηφιακών εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας που θα δημιουργηθούν. Η εκμετάλλευση θα επέλθει μέσω της παρατήρησης των πρόσφατων τάσεων που επικεντρώνονται στη ζήτηση καινοτόμων σχετικών εφαρμογών & η αξιοποίηση των πλούσιων ανοικτών δεδομένων και μεθοδολογιών με τρόπο πρωτότυπο και δημιουργικό προς την κατεύθυνση της αποδοτικής σύνδεσης του τουρισμού ήπιας επέμβασης με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα που σέβεται το περιβάλλον.